GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!DOĞU MARMARA BÖLGE PLANI 2014-2023

Doğu Marmara Bölge Planı 2014-2023

Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023) Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu'nun 30.12.2014 tarihli kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.


Bölge Planı Onaylı

 

Bölge Planı metin kopyalanabilir hali için TIKLAYINIZ

BÖLGE PLANI SÜREÇ RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION.

 

AMAÇ ve KAPSAM

Bölge Planı; ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile bölgesel ve yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek; kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak; kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak; yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere hazırlanan, bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve yerleşmelerin gelişme potansiyelini belirleyen plandır.

Bölge Planları, bölgedeki aktörlerin doğrudan sahipliği, aktif katkı ve katılımıyla stratejik planlama yöntemi kullanılarak bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla hazırlanır ve aşağıdaki temel işlevleri/ amaçları yerine getirir:

  • Bölge için ortak akıl ile bir kalkınma vizyonu (tasavvur) belirlemek, bölgenin içsel potansiyelini ve gelişme dinamiklerini harekete geçirmek için önerilerde bulunmak
  • Bölgenin önceliklerini tespit ederek merkezi ve yerel kuruluşların yatırım kararlarını ve bölge özelinde uygulanacak destek program ve politikalarını yönlendirmek
  • Bölgesel Programların genel stratejisini ve önceliklerini ortaya koymak, alt ölçekli mekânsal planlara, bölgesel nitelikli sektörel ve tematik stratejilere yerel yönetimlerin kurumsal stratejik planlara çerçeve oluşturmak
  • Bölge ekonomisini küresel ölçekte konumlandırmak ve bölgenin ülke ölçeğinde üstlenebileceği rolleri tanımlamak, bölgenin rekabet üstünlüğü olan sektörlerini tespit etmek ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yönlendirmek
  • Sosyal uyum, bütünleşme ve etkileşimi güçlendirerek sosyal kalkınmayı sağlamak için başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere beşeri kaynaklar ve kurumsal kapasiteleri geliştirmeye yönelik çalışmalara yön göstermek
  • Bölgenin ekonomik coğrafyasındaki temel yoğunlaşma ve gelişme eğilimlerini tanımlamak ve yönlendirmek, kentsel ve kırsal alanların mekândaki genel gelişme eğilimlerini analiz etmek ve yönetmek/yönlendirmek
  • Doğal, kültürel ve tarihi kaynakların sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla korunması ve kullanılmasına yönelik politikalar tespit etmek
  • Merkezi yönetim, kalkınma ajansları, yerel idareler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversiteler arasındaki ikili ve çok taraflı diyalogu, işbirliğini ve ortaklıkları geliştirici politika ve uygulamalar önermek
  • Başta AB uyum sürecinde yürütülen çalışmalar olmak üzere dış kaynaklı program ve projeler için politika çerçevesi oluşturmak

Bölge Planı, yukarıda belirtilen işlevleri gerçekleştirmek üzere merkezi ve yerel düzeydeki kamu idarelerinin, üniversitelerin bölgesel gelişmeyi ilgilendiren çalışmalarında esas alınır. Ayrıca; plan, meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün çalışmalarında ise yol gösterici nitelik taşır.  

 


,