k
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Bölge Planları

  2013 sonu itibariyle yürürlüğü sona erecek olan mevcut Doğu Marmara Bölge Planı, yerini 10 yıllık dönemi kapsar ve 2023 yılını hedef alır nitelikteki yeni plana bırakacaktır. Kalkınma Bakanlığı’nın 6277 sayılı yazısı ile Bölge Planlarının Kalkınma Ajanslarınca hazırlanması uygun görülmüştür.

Bölge planı hazırlıkları kapsamında aşağıdaki yöntem kullanılmaktadır:Bölge planlama süreci aşağıdaki gibidir:
1.Adım – Planlama Sürecinin Tanımlanması Doğu Marmara Bölge Planı’nın verimli bir şekilde hazırlanması ve etkin uygulanması amacıyla lügat ve teori araştırmaları, ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi, önceki plan sürecinde edilen deneyimin aktarılması, bölgedeki hafızadan azami girdinin nasıl sağlanabileceğine yönelik olarak süreç tasarlanmaktadır.

2.Adım – Mevcut Durumun İrdelenmesi Bölgede öne çıkan sektörlerin ve zayıf kalan alanların belirlenmesi, ulusal ve sektörel stratejiler ve küresel trendlerin bölgeye uyarlanması, rekabetçiliği ve yaşanabilirliği kısıtlayan önemli sorunların tespiti, sosyoekonomik ve mekânsal gelişim senaryolarına altlık teşkil edecek nitel ve nicel analizler gerçekleştirilmektedir. İstatistiklerin derlenmesi ve analizi, bölgede yapılmış araştırmaların ve alt ölçek planların entegrasyonu yapılmaktadır.

3.Adım – Katılımcılığın Sağlanması Bölgede istatistiki çalışmalar ve analizlerle ortaya çıkarılamayan öncelikli alanların belirlenmesi için dörtlü sarmal yapı benimsenmiştir. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum yönetici, yetkili, uzman ve gönüllülerinin sürece aktif katılımı için etkinlikler düzenlenmektedir. İnternet sitesi, işbirliği ağları, sosyal medya, basın ve resmi görüşmeler yoluyla plana bilgi ve sürece katkı sağlanmaktadır.

4.Adım – Stratejilerin ve Gelecek Senaryosunun Belirlenmesi Mevcut durum analizinde tespit edilen bölgesel öncelikler ve katılımcı süreçte edinilen bilgiler ışığında bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında ve sürdürülebilirliğin tesisi için stratejiler geliştirilmektedir. Bu stratejiler doğrultusunda alt ölçek politikalar şekillendirilmesi ve somut eylem planları oluşturulması ile bölgenin belirlenen vizyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

5.Adım – Mekânsal Gelişim Şemasının Hazırlanması Ulusal mekânsal politikaları, sosyal beklentileri, doğal eşikleri, ekonomik yığınlaşmaları, ulaştırma ve altyapı durumunu göz önünde bulunduran ve temel gelişim eğilimlerini kavramsal olarak mekana yansıtarak çevre düzeni planları ve imar çalışmalarının ana çerçevesini çizen gelişim şeması geliştirilmektedir.

6.Adım – Geri Besleme ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri Bölge planının etkinliğinin arttırılması ve uygulanmasına yönelik olarak icracı kurumlarla; yönlendirici nitelikte olması bakımından özel sektör ve akademiyle bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Planın yürürlük aşamasında etki analizi ve geri besleme çalışmaları için performans göstergeleri tanımlanmakta ve edinilen tecrübenin ve oluşturulan veri tabanının gelecekteki planlama çalışmalarında kullanılması desteklenmektedir.

,