GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!
GELECEKTE
YER ALMAK İÇİN
TIKLAYIN!Kavramsal Çerçeve

Bölgesel Yenilik Stratejileri (Regional Innovation Strategies)

•       Bilgiye dayalı kalkınmada bölge ölçeğinde politika ve yatırımları yönlendiren

•       Bölgelerin güçlü yanlarına ve rekabetçi avantajlarına dayanan

•       Teknolojiyi ve ticarileştirilmesini desteklemek için özel sektörü yönlendiren

•       Tüm kesimleri sürece katan ve fikirlerini yansıtan,

•       Sağlam temellere dayanan ve izleme değerlendirme süreçleri tanımlanmış,

Entegre ve mekansal ekonomik dönüşüm gündemidir.

Akıllı İhtisaslaşma (Smart Specialisation)

•       Bilgi kaynaklarını ekonomik ihtisaslaşmaya odaklamak

•       Geçmişten dersler çıkarmak

•       Girişimcileri devreye sokmak

•       Bölgesel değişimi başlatmak

•       Her bölgeye bir rol biçmek

üzere karar vericilerin yerel aktörlerle yakın ilişki içinde belirledikleri ve yerel girişimcilerin çerçevesini oluşturduğu bölgesel öncelikler ve niş alanlardır.

Dünya Bankası, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), Lizbon Stratejisi ve Avrupa Birliği Uyum Politikaları önemli olduğunu vurgulamakta ve bu kapsamdaki faaliyetlere kılavuzluk etmekte ve mali destek sağlamaktadır. Avrupa 2020 Stratejisi’nin ve Horizon 2020 Araştırma ve Yenilikçilik Çerçeve Programı’nın temelini oluşturmaktadır.


,